Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Regulamin korzystania z kawiarenki internetowej

 

 


ZASADY KORZYSTANIA Z KAWIARENKI INTERNETOWEJ


1. Korzystanie z komputerów znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuleszach Kościelnych przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania komputera należy zapoznać się z Regulaminem.
3. Czytelnia Internetowa jest czynna od godz. 10 do czasu zamknięcia Biblioteki, przy czym wszystkie komputery wyłącza się na 10 minut przed planowanym zamknięciem placówki.
4. Obsługa Kawiarenki udziela nieodpłatnie wszelkich informacji na temat sposobów wygodnego i efektywnego korzystania z dostępnych usług.
5. Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zabrania się wykorzystywania go do celów sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.
6. Każdy Użytkownik Kawiarenki jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania obsługi kawiarenki o wszelkich awariach.
7. O zamiarze wykonywania wydruku lub korzystania ze skanera Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika Biblioteki.
8. W przypadku korzystania z nagrywarki CD/DVD, obsługa kawiarenki nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj treści nagrywanych materiałów.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie systemów zabezpieczeń.
10. Kawiarenka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych informacji w Internecie, ani za to, że są obciążone prawami autorskimi.
11. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, które Klient pozostawił na dysku twardym komputera, a także za szkody spowodowane działaniem wirusów komputerowych pojawiających się w sieci oraz za szybkość transmisji danych, zależnych od dostawcy internetowego.
12. Klient jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska, przydzielonego przez pracownika. Zmiana stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych, lub organizacyjnych, na prośbę klienta.
13. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie czasu.
14. Pracownik może w uzasadnionych przypadkach odmówić klientom możliwości z korzystania z usług Kawiarenki.
15. Użytkownikowi nie wolno instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.
16. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
17. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów w trakcie korzystania z usług Kawiarenki.
18. Podczas korzystania z Kawiarenki należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania.