Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Regulamin czytelni

 

REGULAMIN CZYTELNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych

 PRAWO KORZYSTANIA


1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy, niezależnie od tego, czy są stałymi Czytelnikami Biblioteki.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
3. Wszystkich korzystających z Czytelni bibliotekarz wpisuje do zeszytu odwiedzin czytelni.
4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
5. Z usług czytelni nie mogą korzystać:
a. osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
b. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
c. osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym Czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

 

 


ZASADY KORZYSTANIA


1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać na miejscu.
2. Przyniesione ze sobą publikacje Czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Bibliotekarz udziela Czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący go temat i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
4. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z Czytelni. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca wypożyczone materiały.
5. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania na krótki okres. O wypożyczeniu i terminie zwrotu publikacji decyduje bibliotekarz.
6. Każdy Czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 5 książek, pozostawiając w Czytelni ważną kartę biblioteczną.POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych w Czytelni.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów Czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł; bądź za zgodą Kierownika Biblioteki dostarczyć inną publikację, nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece; bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
3. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 


SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać Kierownikowi Biblioteki w formie ustnej lub pisemnej.