Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Regulamin wypożyczalni

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych

 § 1

PRAWO KORZYSTANIA

1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna.
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się:
a. podaje swoje dane osobowe,
b. na karcie zapisu potwierdza podpisem znajomość niniejszego regulaminu,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych biblioteki oraz w celach statystycznych.


4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
6. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych ( ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne).
7. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są na użytek biblioteki, tzn. dla potrzeb ewidencyjnych, statystycznych oraz związanych z egzekwowaniem zwrotu materiałów bibliotecznych.
8. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw.RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
10. Użytkownik biblioteki ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także obowiązek informowania administratora o zachodzących zmianach.
11. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
12. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych.
13. Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
14. Ze względu na konieczność właściwej ochrony zbiorów, wszystkie osoby korzystające z biblioteki mają obowiązek pozostawienia w szatni dużych toreb, plecaków, parasoli oraz okryć wierzchnich. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
15. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
16. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

§ 2
WYPOŻYCZANIE

 

1. W wypożyczalni można wypożyczyć jednorazowo do 8 książek.
2. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres:
książki – 30 dni, przy czym nowości biblioteczne wyodrębnione z regału – 14 dni,
zbiory regionalne – na miejscu lub w wyjątkowych sytuacjach na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż 14 dni,
księgozbiór podręczny – na miejscu lub na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.
6. Z księgozbioru podręcznego Wypożyczalni należy korzystać na miejscu, za zgodą bibliotekarza niektóre pozycje można wypożyczyć do domu.
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.
8. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
9. Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.
10. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika pomaga w doborze literatury.


§ 3
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.
3. W przypadku zgubienia książki wypożyczonej, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, do:
odkupienia tego samego tytułu i autora książki lub
zwrotu równowartości książki.
4. O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje Kierownik Biblioteki.

§ 4
PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

 

1. Czytelnikom, którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy ponaglenia listowne. Czytelnik pokrywa równowartość kosztów wysłania ponagleń, wg cennika Poczty Polskiej obowiązującego w dniu wysyłki.
2. Koszt wysłania ponaglenia pokrywany jest przez czytelnika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
3. W przypadku bezskuteczności ponagleń Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania – w granicach przepisów prawa – zwrotu książki do Biblioteki lub jej równowartości pieniężnej, powiększonej o koszty poniesione przez Bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki, w tym wynajęcia firmy windykacyjnej. Koszt egzekucji książek ponosi Czytelnik.