Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuleszach Kościelnych


1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych z  siedzibą: Przy ul. Wesołej 14, 18-208 Kulesze Kościelne, tel. 86 2744 121 Adres e-mail: biblioteka.kuleszek.pl
2. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
    • w celu korzystania z usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach;
    • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
3. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem      Pani/Pana danych: adres e-mail: iod1@deltacomp.pl
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych  występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także świadczące usługi programistyczne i informatyczne, na podstawie umów powierzenia.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Zapoznałem się dn……………………….

Podpis……………………………………