Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Deklaracja dostępności serwisu biblioteka.kuleszek.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.kuleszek.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-28
 • Data ostatniego przeglądu pod względem dostępności: 2024-03-15

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

- Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.kuleszek.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Osoba kontaktowa: Justyna Werpachowska

E-mail: biblioteka@kuleszek.pl

Telefon: 86 274 41 21

Adres korespondencyjny: ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne  

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu


Żądanie powinno zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej
- wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych,

ul. Wesoła 14,

18-208 Kulesze Kościelne

 

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wesołej.

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.